Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Třetí kolo dotací pro podporu zaměstnanosti cílových skupin

Třetí kolo dotací pro podporu zaměstnanosti cílových skupin

03.10.2017

Třetí kolo dotací pro podporu zaměstnanosti cílových skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí koncem září vyhlásilo v pořadí již třetí výzvu na Podporu zaměstnanosti cílových skupin, která je svým zaměřením velmi podobná předcházejícím dvěma výzvám z minulých let. 

Specifickým cílem minulých výzev bylo zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Stejný cíl má i výzva letošní. Podmínky výzvy jsou následující:

Oprávnění žadatelé:

 • Vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy jako jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Výše podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby - 100 % ZV;
 • Státní vysoké školy a školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona - 100 % ZV;
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku - 95 % ZV;
 • OSVČ, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti a další - 85 % ZV.

Celkové způsobilé výdaje projektu:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1.500.000 Kč;
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 6.000.000 Kč.
 • forma financování: ex ante

Podporované aktivity:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Cílové skupiny:

V tomto projektu jsou cílovou skupinou osoby, které aktivně hledají zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání dle vymezení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a osoby neaktivní, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou zaměstnané, nezaměstnané ani se aktivně nepřipravují na výkon budoucího povolání.

 • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace - osoby se základním nebo nižším středním vzděláním;
 • Osoby zvláště ohrožené na trhu práce - národnostní menšiny, osoby v nebo po výkonu trestu, imigranti a azylanti, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi;
 • Osoby se zdravotním postižením - osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osob;
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané - osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let nebo osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

Vybraná specifika výzvy:

 • kolová výzva;
 • žadatel je oprávněn předložit pouze jednu projektovou žádost;
 • příjem žádosti od 27. 9. 2017 do 4. 1. 2018 do 12:00 hod;
 • délka realizace;
 • místem realizace je celé území ČR;
 • doporučené datum zahájení realizace od 1. 7. 2018 do 1. 10. 2018.

Přeměňte svůj podnikatelský záměr v realitu. Konktaktujte nás, rádi Vám poskytneme odborné poradenství a pomůžeme Vám s Vašim podnikatelským záměrem.

Využíjte také ostatní dotace pro podnikatele a splňte si své sny.