Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Program POTENCIÁL

Program POTENCIÁL

20.05.2014

Program POTENCIÁL

Cílem programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Harmonogram

 • Příjem registračních žádostí: 9. 6. 2014 – 9. 7. 2014
 • Příjem plných žádostí: 9. 6. 2014 – 18. 8. 2014
 • Ukončení realizace projektů 31. 8. 2015

Územní vymezení

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Oprávnění příjemci

Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku s minimálně dvouletou historií.

Podporované aktivity

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v:

 • pořízení nebo technické zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra,
 • technické zhodnocení stávajících budov centra

Způsobilé výdaje

 • Technické zhodnocení budov - do výše 20% celkových způsobilých investičních výdajů
 • Pořízení hardwaru, sítí, strojů a ostatních zařízení
 • Práva duševního vlastnictví, software a data – do výše 50% celkových způsobilých investičních výdajů
 • Povinná publicita
 • služby poradců, expertů a studie – do výše možného čerpání de minimis
 • mzdy a pojistné – do výše možného čerpání de minimis

Mzdy budou vypláceny pouze MSP a to jen na absolventy provádějící výzkum a vývoj.

Forma a výše dotace

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je poskytována ve výši 1 - 25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech (dle Usnesení vlády č. 344/2013 a č. 732/2013 viz příloha) je dotace poskytována ve výši 1 – 50 mil Kč. Výše dotace je stanovena na maximálně 75% celkových způsobilých výdajů.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás. Czech Cool Trade s.r.o.