Novinky

Všechny novinky

Právě se nacházíte:  CzechCoolTrade.cz   Novinky   Otevřena výzva programu ENERG

Otevřena výzva programu ENERG

07.08.2017

Otevřena výzva programu ENERG

Formou zvýhodněných investičních úvěrů usnadňuje program ENERG malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy přístup k financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů. Cílem programu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s environmentální politikou Evropské unie. Plánovaná alokace výzvy je 130 milionů Kč.

Kdo může o dotaci zažádat?

 • malé a střední podniky.

 

Podporované aktivity

 • zvýšení energetické účinnosti v rámci některé z ekonomických činností;
 • zvýšení energetické účinnosti budovy, ve které je uskutečňována převážně podporovaná ekonomická činnost;
 • výroba energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu příjemce;
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií.

 

Forma a výše podpory

 • podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem a ve formě finančního příspěvku na úhradu nákladů energetického posudku;
 • maximální intenzita podpory činí u malých podniků 50 % a u středních podniků maximálně 40 %.

Podmínky zvýhodněného úvěru:

 • výše úvěru až 70 % způsobilých výdajů  - min. 1 mil. Kč a max. 20 mil. Kč;
 • bezúročný úvěr s dobou splatnosti až 10 let od data uzavření smlouvy;
 • doba odkladu splátek jistiny: maximálně 24 měsíců.

Podmínky finančního příspěvku na úhradu nákladů energetického posudku:

 • finanční příspěvek se vyplácí, když příjemce podpory vyčerpal více než 50 % zvýhodněného úvěru;
 • výše podílu finančního příspěvku je 80 % a maximální absolutní výše finančního příspěvku činí 100 tis. Kč.

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu:

 • současně se zvýhodněným úvěrem je poskytnut finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu;
 • je poskytován ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru;
 • vyplácí se po ukončení projektu a čerpání zvýhodněného úvěru a poté, co příjemce podpory ověřovacím energetickým posudkem prokáže, že v termínu do 3 let a šesti měsíců od data ukončení realizace projektu bylo dosaženo cílové výše úspory energie v konečné spotřebě.

 

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Způsobilé výdaje zvýhodněného úvěru:

 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře konečné energie;
 • pořízení drobného majetku (nesmí se jednat o nákup použitých zařízení);
 • vedlejší rozpočtové náklady způsobilé max. do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu;
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pokud je nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu, zejména pořízení software nezbytného k dosahování úspor energie.

Způsobilé výdaje finančního příspěvku na úhradu nákladů energetického posudku

 • náklady na pořízení jednoho energetického posudku, který je přílohou žádosti o zvýhodněný úvěr.

 

Vybrané podmínky a omezení

 • projekt musí být realizován na území hlavního města Prahy;
 • projekt je v souladu s principem rovných příležitostí EU a principem udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí;
 • na jednu žádost může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr, jeden finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu a jeden příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku. Finanční příspěvky se poskytují výhradně společně se zvýhodněným úvěrem;
 • průběžná výzva probíhá od 15. 6. 2017 do 31. 12. 2018.

Podívejte se také na další dotace pro podnikatele.